Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Ценоразпис

ЗАПОВЕД № Д-111/София, 27.05.2015 г.

На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

О П Р Е Д Е Л Я М

Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение

Неврофизиологични изследвания

Неврофизиологични изследвания

Физиотерапевтични процедури - за 1 процедура

Физиотерапевтични процедури - за 1 процедура

Клинична и ликворологична лаборатория

Клинична и ликворологична лаборатория

Микробиология

Микробиология

Провеждане на изследвания във външни лаборатории

Провеждане на изследвания във външни лаборатории

Медицински манипулации

Медицински манипулации

Медицински услуги

Медицински услуги

Офталмология

Офталмология

Отоневрология

Отоневрология

Компютърна томография и МРТ

Компютърна томография и МРТ

Рентгенови снимки

Рентгенови снимки

Нуклеарни изследвания

Нуклеарни изследвания

Психологични и логопедични услуги

Психологични и логопедични услуги

Обучение

Обучение

Административни услуги

Административни услуги

Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт

Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции  на потенциален донор с мозъчна смърт

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Цени на ден за престой на здравноосигурени пациенти по договор със здравноосигурителни компании

Цени на ден за престой на здравноосигурени пациенти по договор със здравноосигурителни компании

Медицински услуги за чужди граждани

Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в РБългария или преминават транзитно през страната, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ и допълнително поискани услуги по цени, образувани в утвърдения ценоразпис на болницата, увеличени с коефициент 2 (две), освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който РБългария е страна.

Заповедта да се сведе до знанието на гл. счетоводител, счетоводство, касиер, началници на клиники и отделения и регистратура.

Изпълнителен директор: /подпис/
/Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/


ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАПОВЕД № Д-111/София, 27.05.2015 г. Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, считано от 27.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-135 от 26.06.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г. Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, в раздел «Медицински услуги», считано от 01 юли 2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-162 от 10.08.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г. Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, в раздел «Медицински манипулации», считано от 11 август 2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-182 от 28.08.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г.


Карта на района на болницата

mapview-thumb


Полезни връзки