Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Ценоразпис

ЗАПОВЕД № Д-111/София, 27.05.2015 г.

На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

О П Р Е Д Е Л Я М

Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение

Неврофизиологични изследвания

Loading ...

Физиотерапевтични процедури - за 1 процедура

Loading ...

Клинична и ликворологична лаборатория

Loading ...

Микробиология

Loading ...

Провеждане на изследвания във външни лаборатории

Loading ...

Медицински манипулации

Loading ...

Медицински услуги

Loading ...

Офталмология

Loading ...

Отоневрология

Loading ...

Компютърна томография и МРТ

Loading ...

Рентгенови снимки

Loading ...

Нуклеарни изследвания

Loading ...

Психологични и логопедични услуги

Loading ...

Обучение

Loading ...

Административни услуги

Loading ...

Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт

Loading ...

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Loading ...

Цени на ден за престой на здравноосигурени пациенти по договор със здравноосигурителни компании

Loading ...

Медицински услуги за чужди граждани

Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в РБългария или преминават транзитно през страната, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ и допълнително поискани услуги по цени, образувани в утвърдения ценоразпис на болницата, увеличени с коефициент 2 (две), освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който РБългария е страна.

Заповедта да се сведе до знанието на гл. счетоводител, счетоводство, касиер, началници на клиники и отделения и регистратура.

Изпълнителен директор: /подпис/
/Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/


Приложение. Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, считано от 27.05.2015 г.

Карта на района на болницата

mapview-thumb

Полезни връзки