Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница

Ценоразпис

ЗАПОВЕД № Д-111/София, 27.05.2015 г.

На основание чл. 2, ал. 3 от Наредба за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ

О П Р Е Д Е Л Я М

Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение

Неврофизиологични изследвания

Неврофизиологични изследвания

Физиотерапевтични процедури - за 1 процедура

Физиотерапевтични процедури - за 1 процедура

Клинична и ликворологична лаборатория

Клинична и ликворологична лаборатория

Микробиология

Микробиология
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Т-спот Тест 120.00
2. Урина за урокултура (еднократно) 15.00
3. Урина за урокултура (трикратно) 25.00
4. Гърлени и назофарингеални секрети 20.00
5. Храчка и трахеобронхиален аспират 20.00
6. Други секрети (ушен, конюктивален и др.) 20.00
7. Секрет кожен 20.00
8. Изследване за Сифилис 15.00
9. Сифилис неспецифичен - качествен 15.00
10. Микробиологичен контрол за стерилности 10.00
11. Микробиологичен контрол за повръхности 10.00
12. Микробиологичен контрол на ръце 10.00
13. Вземане на материал за микробиологично изследване 5.00

Провеждане на изследвания във външни лаборатории

Провеждане на изследвания във външни лаборатории

Медицински манипулации

Медицински манипулации

Медицински услуги

Медицински услуги

Офталмология

Офталмология
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Консултация с офталмолог 50.00
2. Зрителна острота 15.00
3. Очни дъна 10.00
4. Периметрия 25.00
5. Цветоусещане 5.00
6. Очно налягане 5.00
7. Оптична кохерентна томография - ОСТ 70.00

Отоневрология

Отоневрология
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Консултация с УНГ 50.00
2. Аудиометрия 15.00
3. Аудиограма 15.00
4. Изследване на вестибуларен апарат 25.00
5. Изследване на равновесие (стабилометрия) 10.00
6. Обективни функционални тестове на око (видеонистагмограма) 25.00
7. Ротационни тестове 25.00

Компютърна томография и МРТ

Компютърна томография и МРТ
# Име на услугата Цена (лв.)
1. КАТ на глава 80.00
2. КАТ на тяло 100.00
3. КАТ с контраст 40.00
4. МРТ-изследване на 1 телесна област 195.00
5. МРТ - пакетно изследване на две области-главен мозък и шия 230.00
6. МРТ - изследване на трета анатомична област 150.00
7. Анестезиране на пациента преди извършване на изследването 90.00
8. Запис на диск на компютър-томографско изследване 5.00

Рентгенови снимки

Рентгенови снимки

Нуклеарни изследвания

Нуклеарни изследвания
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Консултация с лекар 50.00
2. SPECT на мозък с туморотропен радиофармацевтик 150.00
3. Целотелесна сцинтиграфия на скелета 130.00
4. Сцинтиграфия на щитовидна жлеза с каптация на 99mт 60.00
5. Сцинтиграфия на паращитовидни жлези 130.00
6. Динамична сцинтиграфия на бъбреци 120.00
7. Статична сцинтиграфия на бъбреци 100.00
8. Сцинтиграфия на слюнчени жлези 80.00
1. Сцинтиграфия на мозък с Datscan без цена на изотопа 60.00
2. Сцинтиграфия на мозък с Datscan с включена цена на изотопа 2 000.00
3. Перфузионна сцинтиграфия на белия дроб 100.00
4. Миокардна перфузия ССС - rest/stress 180.00
5. Издаване дубликат на резултат 10.00

Психологични и логопедични услуги

Психологични и логопедични услуги

Обучение

Обучение

Административни услуги

Административни услуги
# Име на услугата Цена (лв.)
1. Административна такса за разглеждане на проектодоговор или анекс, представен от Възложителя, с изключение на договорите за медицински услуги с други лечебни заведения с правно основание чл. 95, ал. 1, т. 1 от Закона за лечебните заведения 5% от стойността на договора, но не повече от 250.00 лв.
2. Входна такса за автомобили на час 2.00
3. 24-часов престой на автомобили 5.00
4. Електронна карта за един месец 30.00
5. Електронна карта за 1 година 300.00
6. Глоба за неправилно паркиране 10.00
7. Наем учебна зала (на час) 100.00
8. Месечен наем за ползване на билборд 300.00
9. Ксерокс - страница 0.20
10. Ползване на „допълнителна услуга“ –ползване на телевизор – цена на ден престой 1.00

Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции на потенциален донор с мозъчна смърт

Медицински услуги за установяване на мозъчна смърт и поддържане жизнените функции  на потенциален донор с мозъчна смърт

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Медицински услуги за провеждане на клинични проучвания

Цени на ден за престой на здравноосигурени пациенти по договор със здравноосигурителни компании

Цени на ден за престой на здравноосигурени пациенти по договор със здравноосигурителни компании

Медицински услуги за чужди граждани

Чужденците, които пребивават продължително или краткосрочно в РБългария или преминават транзитно през страната, както и лица с двойно българско и чуждо гражданство, които не се осигуряват по реда на Закона за здравното осигуряване, заплащат стойността на оказаната им медицинска помощ и допълнително поискани услуги по цени, образувани в утвърдения ценоразпис на болницата, увеличени с коефициент 2 (две), освен ако друго не е предвидено в международен договор, по който РБългария е страна.

Заповедта да се сведе до знанието на гл. счетоводител, счетоводство, касиер, началници на клиники и отделения и регистратура.

Изпълнителен директор: /подпис/
/Акад. проф. д-р Ив. Миланов, дмн/


ПРИЛОЖЕНИЯ

ЗАПОВЕД № Д-111/София, 27.05.2015 г. Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, считано от 27.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-135 от 26.06.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г. Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, в раздел «Медицински услуги», считано от 01 юли 2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-162 от 10.08.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г. Цени на медицинските услуги в МБАЛНП „Св. Наум“ за пациенти, избрали по собствен избор лечебното заведение, в раздел «Медицински манипулации», считано от 11 август 2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-182 от 28.08.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-226 от 08.10.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-233 от 21.10.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г.

ЗАПОВЕД №Д-271 от 02.12.2015 г. за изменение и допълнение на Заповед № Д-111, София, 27.05.2015 г.


Карта на района на болницата

mapview-thumb


Полезни връзки