Клинична и ликворологична лаборатория

Клинична и ликворологична лаборатория
Име на услугатаЦена (лв.)
Вземане на венозна или капилярна кръв 3.00 лв.
Хематологични изследвания  
Кръвна картина 8.00 лв.
Кръвна картина с диференциално броене на левкоцити – автоматизиран анализ 10.00 лв.
Скорост на утаяване на еритроцитите 2.00 лв.
Хематоморфологични изследвания  
Диференциално броене на левкоцити – визуално микроскопско изследване 3.50 лв.
Морфология на еритроцити – визуално микроскопско изследване 3.50 лв.
Профилактични биохимични изследвания  
Кратък биохимичен профил - кръвнаглюкоза, албумин, креатинин, пикочнакиселина, общбилирубин, общхолестерол, триглицериди, креатинкиназа (КК), аспартатаминотрансфераза (АСТ), аланинаминотрансфераза (АЛТ), алфа-амилаза, калий, натрий, калций 40.00 лв.
Разширен биохимичен профил - кръвна глюкоза, албумин, урея, креатинин,пикочна киселина, общ билирубин, общ холестерол, холестерол в HDL, холестерол в LDL, триглицериди, креатинкиназа (КК), аспартат аминотрансфераза (АСТ), аланин аминотрансфераза (АЛТ), гама-глутамил трансфераза (ГГТ), С- реактивен протеин, алфа-амилаза, калий, натрий, калций 70.00 лв.
Изследване на кръвосъсирването и фибринолизата  
Време на кървене 1.50 лв.
Протромбиново време и INR 5.00 лв.
Активирано парциално тромбопластиново време (аPTT) 6.50 лв.
Изследване на въглехидратната обмяна  
Глюкоза 3.50 лв.
Кръвнозахарен профил 10.00 лв.
Перорален глюкозотолерантен тест (обременяване с глюкоза) 13.50 лв.
Гликиран хемоглобин (HbA1c) 12.00 лв.
Уринен анализ  
Общо химично изследване (10 показателя) 3.00 лв.
Седимент – ориентировъчно изследване 1.50 лв.
Общ белтък в диуреза 5.00 лв.
Количествено определяне на албумин (микроалбуминурия) 15.00 лв.
Съотношение албумин/креатинин(uACR) 18.00 лв.
Алфа-амилаза в урина 5.00 лв.
Агарна зонална електрофореза на урина 50.00 лв.
Изследване на бъбречната функция  
Креатинин 3.00 лв.
Креатининов клирънс 6.00 лв.
Урея 3.00 лв.
Пикочна киселина 3.50 лв.
Изследване на чернодробната функция  
Общ белтък 3.00 лв.
Албумин 3.00 лв.
Общ билирубин 3.50 лв.
Директен билирубин 3.50 лв.
АЛАТ (аланинаминотрансфераза) 3.50 лв.
АСАТ (аспартат аминотрансфераза) 3.50 лв.
Алкална фосфатаза 3.50 лв.
Гама-ГТ (гама-глутамилтрансфераза) 3.50 лв.
Изследване на мастната обмяна  
Общ холестерол 3.00 лв.
Холестерол в липопротеините с висока плътност (HDL) 3.50 лв.
Холестерол в липопротеините с ниска плътност (LDL) 3.50 лв.
Триглицериди 3.50 лв.
Липиден профил (общ холестерол, холестерол в HDL, в LDL и триглицериди) 13.00 лв.
Изследване на панкреаса (екзокринна функция)  
Алфа-амилаза в серум 3.50 лв.
Липаза 10.00 лв.
Изследвания при заболявания на скелетните и сърдечния мускул  
Креатинкиназа(KK) 4.00 лв.
Креатинкиназа-MB (КК-МВ изоензим) 5.00 лв.
Лактатдехидрогеназа 3.50 лв.
ТропонинI – качествено определяне 30.00 лв.
Белтъчен анализ  
Общи имуноглобулини IgM 6.00 лв
Общи имуноглобулини IgG 6.00 лв
Общи имуноглобулини IgA 6.00 лв
С- реактивен протеин  7.00 лв.
Агарна зонална електрофореза на серум 50.00 лв.
Имуноелектрофореза на серум за определяне на типа тежки и типа леки вериги (свързани/свободни) 150.00 лв.
Имуноелектрофореза на серум и урина за определяне на типа свързани леки вериги и типа свободни леки вериги (протеини на Bence Jones) 220.00 лв.
Серологични изследвания - имунохроматографски метод  
HBsAg 20.00 лв.
Anti-HCV 20.00 лв.
Anti-HIV 1/2 20.00 лв.
Anti-Syphilis 15.00 лв.
Комплексно изследване на HbsAg, anti-HCV и anti-HIV 1/2 45.00 лв.
Електролити и олигоелементи  
Калий 3.00 лв.
Натрий 3.00 лв.
Калций 3.00 лв.
Фосфор 3.00 лв.
Хлориди 3.00 лв.
Магнезий 3.00 лв.
Желязо 5.00 лв.
ЖСК 6.00 лв.
Литий 5.00 лв.
Лекарствен анализ  
Антиконвулсанти (примидон, етосукцимид, карбамазепин, фенобарбитал и дифенилхидантоин) 17.00 лв.
Валпроева киселина 16.00 лв.
Изследване на гръбначномозъчна течност (ликвор)  
Автоматизирано изброяване на клетки 10.00 лв.
Общ белтък в ликвор 5.50 лв.
Албумин в ликвор 9.00 лв.
Общи имуноглобулини IgG в ликвор 6.00 лв.
Определяне на лактат в ликвор 12.00 лв.
Глюкоза в ликвор 3.50 лв.
Квотиент на глюкозата (глюкоза в ликвор/глюкоза в серум) 7.00 лв.
Определяне на основни параметри на белтъчния състав на ликвора и индекси (общ белтък в ликвор, QAlb, QIgG, RIgG/ Alb) 30.00 лв.
Агарна зонална електрофореза на ликвор 70.00 лв.
Изоелектрофокусиране с имунофиксация на проби от ликвор и серум 120.00 лв.
Лабораторна програма за комплексно изследване на ликвор(електрофореза на ликвор, изоелектрофокусиране с имунофиксация на проби от ликвор и серум, определяне на основни параметри на белтъчния състав и индекси) 180.00 лв.

Свързани статии: