ID.134/10.05.2019. Договор за доставка на медицински консумативи

Предмет на договора:

Доставка на медицински консумативи по Приложение №1 - неразделна част от договора за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №134/10.05.2019 г. с контрахент „ПЕРФЕКТ МЕДИКА“ ООД

Свързани статии: