ID.088/28.04.2020. Договор за доставка на реактиви и консумативи за ликворна електрофореза

Предмет на договора:

Доставка на реактиви и консумативи за ликворна електрофореза (10 проби) за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.

  1. ДОГОВОР №88/28.04.2020 г. с контрахент ЕТ „ЕЛФО - Будинов МИхов“

Свързани статии: