ID.00088. Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти, предназначени за пациенти на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД със заповеди за финансово подпомагане от Директора на Център „Фонд за лечение на деца“ по две обособени позиции


Деловодна информация
00826 -
Д-1479 05/06/2017
не да
Обява
9064955

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-128/05.06.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Проект на договор

 8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  1. Информация за публикуваната обява. Удължаване на първоначалния срок за получаване на оферти. 13.06.2017 г.

  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: