ID.00089. Доставка и инсталиране на UPS система 160kVA/144kW за нуждите на отделение по „Образна диагностика“ при МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка и инсталиране на UPS система 160kVA/144kW за нуждите на отделение по „Образна диагностика“ при МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД


Деловодна информация
00826 -
Д-1570 27/06/2017
не да
Обява
9065672

  1. Документация - заглавна страница
  2. Решение Д-147/27.06.2017 г. за откриване на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикуваната обява
  5. Указания към участниците
  6. Техническа спецификация
  7. Проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: