ID.00097. Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Предметът на обществената поръчка включва:

 1. услуга: отпечатване на ваучери (купони) за храна;
 2. доставка на ваучерите на възложителя;
 3. услуга: осигурена от изпълнителя на обществената поръчка възможност за реализация на ваучерите (купоните) в търговски обекти чрез замяна на ваучера срещу храна/хранителни продукти от приносителя на ваучера.

Деловодна информация
00826 -
Д-1853  30/08/2017
не да
Обява
9067823

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-195/30.08.2017 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява. Изх. №Д-1855/30.08.2017 г.
 5. Указания към участниците
 6. Техническа спецификация
 7. Образци на документи
 8. Проект на договор

 9. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

  СЪОБЩЕНИЕ
  за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява

  На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява, с предмет „Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 2 лв. и 1 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“, ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници:

  • „Идънред България“ АД
  • и
  • „Български пощи“ ЕАД.

  Жребият ще се проведе на 27.09.2017 г. в 10:30 ч., в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, сграда с надпис: „Администрация. Медицински център „Свети Наум“, етаж 2, кабинет на правния консултант, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

  Мариана Балабанова
  Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 25.09.2017 г.


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: