ID.00119. Доставка на хигиенни материали и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хигиенни материали и помощни средства за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София.


Деловодна информация
00826 -
Д-1440 16/10/2018
не да
Обява
9081951

  1. Документация - заглавна страница 16.10.2018 г.
  2. Решение Д-251/16.10.2018 г. за откриване на процедура 16.10.2018 г.
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Изх.№ Д-1440/16.10.2018 г. 16.10.2018 г.
  4. Информация за правилата, по които ще бъде извършен изборът на изпълнител 16.10.2018 г.
  5. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1441/16.10.2018 г. 16.10.2018 г.
  6. Техническа спецификация и прогнозна стойност 16.10.2018 г.
  7. Проект на договор 16.10.2018 г.
  8. Образци на документи 16.10.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: