ID.00122. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонамантно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД. Апаратурата, която подлежи на абонамантно сервизно обслужване, е посочена по обособени позиции в „Техническа спецификация“ от документацията за участие. Извънгаранционното абонаментно сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура; диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата в съответствие с техническите изисквания на производителя. Доставката на резервни части НЕ Е предмет на обществената поръчка и НЕ Е включена в прогнозната стойност на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-07  03/01/2019
не да
Обява
9084620

  1. Документация - заглавна страница
  2. Заповед Д-3/03.01.2019 г. за провеждане на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-10/03.01.2019 г.
  5. Техническа спецификация
  6. Указания за участие
  7. Прогнозна стойност
  8. Проект на договор
  9. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  1. ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ на основание чл. 189 от ЗОП по документацията. Изх. № Д-32/08.01.2019 г. 08.01.2019 г.


Свързани статии: