ID.00133. Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-1033  28/06/2019
не да
Обява
9089708

  1. Документация - заглавна страница
  2. Заповед Д-149/28.06.2019 г. за откриване на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1034/28.06.2019 г.
  5. Техническа спецификация
  6. Указания за участие
  7. Проект на договор
  8. Образци на документи
  9. Приложение към ценово предложение. Образец № 11.1.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)Свързани статии: