ID.00135. Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Настоящата обществена поръчка се провежда с цел определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД.

Предметът на обществената поръчка включва:
 1. услуга: отпечатване на ваучери (купони) за храна;
 2. доставка на ваучерите на възложителя;
 3. услуга - осигурена от изпълнителя на обществената поръчка възможност за реализация на ваучерите (купоните) в търговски обекти чрез замяна на ваучера срещу храна/хранителни продукти от приносителя на ваучера.

Деловодна информация
00826 -
Д-1135  24/07/2019
не да
Обява
9090640

 1. Документация - заглавна страница
 2. Заповед Д-168/24.07.2019 г. за откриване на процедура
 3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
 4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-1136/24.07.2019 г.
 5. Техническа спецификация
 6. Указания за участие
 7. Проект на договор
 8. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на постъпилите оферти и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез събиране на оферти с обява, с предмет:

„Определяне на оператор за отпечатване и доставка на ваучери за безплатна храна с номинална стойност 4 лв. и 3 лв. за нуждите на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София“

ще проведе публично жребий за определяне на изпълнител между класираните на първо място участници:

 • „Томбоу България“ ООД
 • и
 • „Идънред България“ АД

Жребият ще се проведе на 23.08.2019 г., в 10:00 часа в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, в сграда с надпис: "Администрация. Медицински център "Свети Наум", етаж 2, кабинет на юрисконсулта, на адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: