ID.00138. Доставка на компютърни конфигурации, лицензии и антивирусен софтуер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на компютърни конфигурации, лицензии и антивирусен софтуер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-1379  24/09/2019
не да
Обява
9092740

  1. Документация - заглавна страница
  2. Заповед Д-201/24.09.2019 г. за избор на изпълнител на обществена поръчка
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП. Изх. №1379/24.09.2019 г.
  4. Информация за публикувана обява за обществена поръчка. Изх.№ Д-1382/24.09.2019 г.
  5. Техническа спецификация
  6. Указания за участие
  7. Проект на договор
  8. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: