ID.00154. Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на строително-монтажни работи на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София


Деловодна информация
00826 -
Д-689  18/05/2020
не да
Обява
9098800

  1. Документация - заглавна страница
  2. Заповед Д-129/18.05.2020 г. за откриване на процедура
  3. Обява за обществена поръчка по чл. 20, ал. 3 от ЗОП
  4. Информация за публикуваната обява. Изх.№ Д-690/18.05.2020 г.
  5. Техническа спецификация
  6. Указания за участие
  7. Проект на договор
  8. Образци на документи
  9. Приложение към ценово предложение. Образец № 11.1.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: