ID.00071. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП Свети Наум ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 21 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1189 08/08/2016
да да
08/08/2016
00826-2016-0005

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-151/08.08.2016 г. за откриване на процедура
 3. Решение Д-156/17.08.2016 г. за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 22.08.2016 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП)
 5. Указания към участниците. Образци
 6. Прогнозни цени на медицински консумативи. Спецификация
 7. Ценово предложение (коригирано) 22.08.2016 г.
 8. Техническа спецификация
 9. Изменена техническа спецификация, обособена позиция №12 „Фолиеви катетри“ 22.08.2016 г.

 10. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
  1. Протокол №1 от 07.10.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 07.10.2016 г.
  2. Решение № Д-197 от 24.10.2016 г. за определяне на изпълнител 24.10.2016 г.
  3. Решение № Д-198 от 24.10.2016 г. за прекратяване 24.10.2016 г.
  4. Решение № Д-199 от 24.10.2016 г. за прекратяване 24.10.2016 г.
  5. Протокол №2 от 14.10.2016 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 24.10.2016 г.
  6. Доклад за работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 24.10.2016 г.
  7. Обявление за възлагане на поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.11.2016 г.
  8. Обявление за възлагане на поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.12.2016 г.
  9. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП) 12.01.2017 г.
  10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 13.01.2017 г.
  11. Обявление за приключване на Договор №268 от 08.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 18.12.2017 г.
  12. Обявление за приключване на Договор №269 от 08.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 18.12.2017 г.
  13. Обявление за приключване на Договор №258-а от 02.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 20.12.2017 г.
  14. Обявление за приключване на Договор №258-б от 02.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 20.12.2017 г.
  15. Обявление за приключване на Договор №258-в от 02.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 20.12.2017 г.
  16. Обявление за приключване на Договор №258-г от 02.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 20.12.2017 г.
  17. Обявление за приключване на Договор №258-д от 02.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 20.12.2017 г.
  18. Обявление за приключване на Договор №264 от 08.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 04.01.2018 г.
  19. Обявление за приключване на Договор №267 от 08.12.2016 г. за обществена поръчка (ЗОП) 09.01.2018 г.

Свързани статии: