ID.00073. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на Клинична и ликворологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, обособени в две позиции:

  • обособена позиция №1 - Общи консумативи;
  • обособена позиция №2 - Ликворология.

Деловодна информация
00826 -
Д-1427 11/10/2016
да да
11/10/2016
00826-2016-0006

  1. Документация - заглавна страница 14.10.2016 г.
  2. Решение Д-187/11.10.2016 г. за откриване на процедура 14.10.2016 г.
  3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 14.10.2016 г.
  4. Указания към участниците. Образци 14.10.2016 г.
  5. Техническа спецификация 14.10.2016 г.

  6. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


    Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: