ID.00093. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София по 12 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1776 07/08/2017
да да
07/08/2017
Открита процедура
00826-2017-0006

 1. Решение номер Д-181/07.08.2017 г. за откриване на процедура 07.08.2017 г.
 2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.08.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 09.08.2017 г.
 4. Документация - заглавна страница 09.08.2017 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 09.08.2017 г.
 6. Техническа спецификация 09.08.2017 г.
 7. Прогнозна стойност на обществената поръчка 09.08.2017 г.
 8. Проект на договор 09.08.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, на които офертите отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 13.10.2017 г. в 14:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол №1 от 28.09.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.09.2017 г.
 2. Съобщение за отваряне на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка 10.10.2017 г.
 3. Протокол №2 от 28.09.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 18.10.2017 г.
 4. Протокол №3 от 09.10.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 18.10.2017 г.
 5. Протокол №4 от 13.10.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 18.10.2017 г.
 6. Протокол №5 от 16.10.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 18.10.2017 г.
 7. Доклад № В-4175/16.10.2017 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 18.10.2017 г.
 8. Решение № Д-230/18.10.2017 г. за определяне на изпълнител на обществената поръчка 18.10.2017 г.
 9. Решение № Д-231/18.10.2017 г. за прекратяване на обществената поръчка 18.10.2017 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 23.10.2017 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-2068/20.10.2017 г. 23.10.2017 г.
 12. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 07.12.2017 г.
 13. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-2243/05.12.2017 г. 07.12.2017 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: