ID.00108. Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов многосрезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Извършване на еднократна доставка, монтаж, настройка, пробно изпитване, контрол на качеството, пускане в действие и въвеждане в експлоатация с всички необходими за експлоатацията принадлежности и консумативи на нов многосрезов компютърен томограф, обучение на персонала за работа с него, гаранционно обслужване. Изготвяне на технологичен проект за разположение на апарата и компонентите му в помещенията и по съответните части. Демонтаж и транспортиране на стария компютърен томограф на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД до място, посочено от Възложителя в рамките на структурата на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД. Изготвяне на проект за лъчезащита на помещението и съгласуването му с Националния център по радиобиология и радиационна защита (НЦРРЗ) и Агенцията по ядрено регулиране (АЯР); лицензиране от АЯР.


Деловодна информация
00826 -
Д-412 21/02/2018
да да
21/02/2018
Открита процедура
00826-2018-0002

 1. Решение № Д-43/23.02.2018 г. за откриване на процедура 23.02.2018 г.
 2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-413/21.02.2018 г. 23.02.2018 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-413/21.02.2018 г. 23.02.2018 г.
 4. Покана към участниците 23.02.2018 г.
 5. Документация - заглавна страница 23.02.2018 г.
 6. Указания за подготовка на офертата 23.02.2018 г.
 7. Технически изисквания 23.02.2018 г.
 8. ТАБЛИЦА ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ. Приложение №2 23.02.2018 г.
 9. Проект на договор 23.02.2018 г.
 10. Образци на документи 23.02.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ ЛИЦА


ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ Изх. № 565/19.03.2018 г. относно постъпило запитване по чл. 33 от ЗОП. 19.03.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ


за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет:

„Доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на нов многосрезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“, открита с Решение № Д-43/23.02.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя, както и на изискванията за техническа оферта, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 31.05.2018 г. в 11:00 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

доц. д-р Николай Топалов - началник на отделение по „Образна диагностика“ в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД
Председател на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти, съгласно Заповед № Д-97/02.04.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 28.05.2018 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/20.04.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.04.2018 г.
 2. Протокол № 2/20.04.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.04.2018 г.
 3. Протокол № 3/10.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.06.2018 г.
 4. Протокол № 4/16.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.06.2018 г.
 5. Протокол № 5/28.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.06.2018 г.
 6. Протокол № 6/31.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.06.2018 г.
 7. Доклад № В-1989/31.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.06.2018 г.
 8. Решение № Д-160/13.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 15.06.2018 г.
 9. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1211/09.08.2018 г. 13.08.2018 г.
 10. Обявление за приключване на Договор №195 от 13.07.2018 г. 08.01.2021 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии:

 • 029702121
 • Пон. ÷ Пет.: 8:00 до 15:30 ч. - Регистратура  
© 2024 МБАЛНП «Св. Наум» - Многопрофилна болница за активно лечение по неврология и психиатрия. Акредитирана университетска болница