ID.00120. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 230 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1626 26/11/2018
да да
26/11/2018
Открита процедура
00826-2018-0010

 1. Решение номер Д-282/26.11.2018 г. за откриване на процедура. Изх.№ Д-1625/26.11.2018 г. 28.11.2018 г.
 2. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.11.2018 г.
 3. Документация - заглавна страница 28.11.2018 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 28.11.2018 г.
 5. Техническа спецификация 28.11.2018 г.
 6. Проект на договор 28.11.2018 г.
 7. Образци на документи 28.11.2018 г.
 8. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 28.11.2018 г.
 9. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП)

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура

Във връзка с получено писмо вх. № 471/17.05.2019 г. от „Фьоникс Фарма“ ЕООД - отказ за сключване на договор по обособена позиция № 153 INN "Valproic acid", след проведена обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“, на основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на ЗОП, комисия ще проведе публично жребий между участниците „Фаркол“ АД и „Софарма Трейдинг“ АД.

Жребият ще се проведе на 03.06.2019 г. от 11:00 часа в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията,
28.05.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 03.04.2018 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
28.03.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура с предмет: "Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД", ще проведе публично жребий в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

За подробна информация относно жребия вижте приложения файл.

Стефка Бонева
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
11.04.2019 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол №1 от 25.01.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.01.2019 г.
 2. Протокол №2 от 28.03.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 3. Протокол №3 от 10.04.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 4. Протокол №4 от 16.04.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 5. Протокол №5 от 16.04.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 6. Протокол №6 от 16.04.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 7. Протокол №7 от 16.04.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 8. Протокол №8 от 24.04.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 9. Доклад от 09.05.2019 г. на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 14.05.2019 г.
 10. Решение номер Д-124/14.05.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 14.05.2019 г.
 11. Решение номер Д-125/14.05.2019 г. за прекратяване на обществена поръчка 14.05.2019 г.
 12. Решение номер Д-126/14.05.2019 г. за прекратяване на обществена поръчка 14.05.2019 г.
 13. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №: Д-933/30.05.2019 г. 03.06.2019 г.
 14. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №: Д-934/30.05.2019 г. 03.06.2019 г.
 15. Протокол №6 от 03.06.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.06.2019 г.
 16. Решение номер Д-136/04.06.2019 г. за прекратяване на обществена поръчка 05.06.2019 г.
 17. Решение № Д-137/04.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 05.06.2019 г.
 18. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №: Д-1015/21.06.2019 г. 24.06.2019 г.
 19. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №: Д-1072/05.07.2019 г. 08.07.2019 г.
 20. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №: Д-1200/06.08.2019 г. 08.08.2019 г.
 21. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №158 от 14.06.2019 г. 04.02.2020 г.
 22. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №194 от 15.07.2019 г. 04.02.2020 г.
 23. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №159 от 14.06.2019 г. 20.02.2020 г.
 24. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №157 от 12.06.2019 г. 03.07.2020 г.
 25. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №165 от 24.06.2019 г. 15.07.2020 г.
 26. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №155 от 11.06.2019 г. 27.07.2020 г.
 27. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №168 от 25.06.2019 г. 27.07.2020 г.
 28. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №195 от 15.07.2019 г. 04.08.2020 г.

Свързани статии: