ID.00143. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по чл. 73, ал. 1, във връзка с чл. 20, ал. 1, т.1, „б“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В предмета на обществената поръчка се съдържат 175 обособени позиции с лекарствени продукти, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка. Оферти могат да бъдат подавани за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1559  01/11/2019
да да
01/11/2019
Открита процедура
00826-2019-0010

 1. Решение номер Д-229/01.11.2019 г. за откриване на процедура. Изх.№ Д-1558/01.11.2019 г. 01.11.2019 г.
 2. Решение номер Д-229/01.11.2019 г. за откриване на процедура. 01.11.2019 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 01.11.2019 г.
 4. Документация - заглавна страница 01.11.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 01.11.2019 г.
 6. Техническа спецификация 01.11.2019 г.
 7. Проект на договор 01.11.2019 г.
 8. Образци на документи 01.11.2019 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 01.11.2019 г.
 10. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 01.11.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" по обособена позиция № 85 - част от обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците.

Офертите, представени от участниците по обособена позиция № 85, които отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 18.05.2020 г. в 10:00 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 13.05.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“ ще проведе публично жребий на 22.04.2020 г. от 11:00 часа по обособена позиция № 29 (INN) „Mannitol“ между участниците "Б. Браун Медикал" ЕООД и "Софарма Трейдинг" АД.

Жребият ще се проведе в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 15.04.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“ ще проведе публично жребий, както следва:

 • По обособена позиция № 52 (INN) "Spironolactone" - между участниците "Фаркол" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД, от 11:00 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 87 (INN) "Ciprofloxacin" - между участниците "Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:30 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 104 (INN) "Oxycodone" - между участниците "Фаркол" АД и "Софарма Трейдинг" АД от 10:30 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 112 (INN) "Carbamazepine" - между участниците "Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:30 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 125 (INN) "Gabapentin" - между участниците "Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:30 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 128 (INN) "Pregabalin" - между участниците "Фаркол" АД, "Медофарма" ЕООД, "Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:00 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 136 (INN) "Haloperidol" - между участниците "Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:30 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 144 (INN) "Olanzapine" - между участниците "Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:30 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 148 (INN) "Amisulpride" - между участниците Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:30 часа на 06.04.2020 г.;
 • По обособена позиция № 162 (INN) "Vinpocetine" - между участниците Софарма Трейдинг" АД и "Фьоникс Фарма" ЕООД от 09:30 часа на 06.04.2020 г..

Жребият ще се проведе в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 01.04.2020 г.


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 16.03.2020 г. в 10:00 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 10.03.2020 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/18.02.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 19.02.2020 г.
 2. Протокол № 2/09.03.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 3. Протокол № 3/31.03.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 4. Протокол № 4/06.04.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 5. Протокол № 5/06.04.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 6. Протокол № 6/06.04.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 7. Протокол № 7/06.04.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 8. Протокол № 8/22.04.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 9. Протокол № 9/22.04.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 10. Протокол № 10/28.04.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 11. Доклад Вх.№ В-1946/04.05.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.05.2020 г.
 12. Решение №Д-116/08.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 08.05.2020 г.
 13. Решение №Д-117/08.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 08.05.2020 г.
 14. Решение №Д-118/08.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 08.05.2020 г.
 15. Протокол от 18.05.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.05.2020 г.
 16. Доклад Вх.№ В-2125/19.05.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 20.05.2020 г.
 17. Решение №Д-136/20.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 20.05.2020 г.
 18. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-705/20.05.2020 г. 22.05.2020 г.
 19. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-736/26.05.2020 г. 27.05.2020 г.
 20. Решение №Д-142/28.05.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 28.05.2020 г.
 21. Решение №Д-143/28.05.2020 г. за прекратяване на обществена поръчка 28.05.2020 г.
 22. Решение №Д-152/09.06.2020 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 09.06.2020 г.
 23. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-815/12.06.2020 г. 15.06.2020 г.
 24. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-929/10.07.2020 г. 13.07.2020 г.
 25. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-930/10.07.2020 г. 13.07.2020 г.
 26. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-931/10.07.2020 г. 13.07.2020 г.
 27. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№: Д-1006/28.07.2020 г. 29.07.2020 г.
 28. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №121 от 16.06.2020 г. 24.06.2021 г.
 29. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №123 от 17.06.2020 г. 24.06.2021 г.
 30. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №125 от 17.06.2020 г. 24.06.2021 г.
 31. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №126 от 17.06.2020 г. 24.06.2021 г.
 32. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №118 от 15.06.2020 г. 26.07.2021 г.
 33. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №160 от 09.07.2020 г. 26.07.2021 г.
 34. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №124 от 17.06.2020 г. 26.07.2021 г.

Свързани статии: