ID.00132. Абонаментно сервизно обслужване на МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ- SR-130

Обществена поръчка по реда на Глава 26, чл. 191, ал. 1, т. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана до определени лица с предмет:

„Абонаментно сервизно обслужване на МОБИЛЕН РЕНТГЕНОВ АПАРАТ- SR-130“ във връзка с Обособена позиция №32 от проведена процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на чл. 20, ал. 3, т. 2 от ЗОП с предмет „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София“

  1. Заповед №Д-143/14.06.2019 Г. за откриване на обществена поръчка
  2. Публична покана № Д-993/14.06.2019 г.
  3. Приложения: Техническа спецификация. Проект на договор. Образци на документи

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: