ID.00158. Доставка на лекарствен продукт с Международно непатентно наименование (INN) за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 10, чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана по рамкови споразумения и във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-270/22.06.2020 г. между министъра на здравеопазването и изпълнителите, с предмет:

Доставка на лекарствен продукт с Международно непатентно наименование (INN) Immunoglobulins, normal human, for intravascular adm. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

  1. Публична покана № Д-1003/27.07.2020 г.
  2. Проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: