ID.00172. Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по реда на Глава 10, чл. 82, ал. 4 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана по рамкови споразумения и във връзка със сключено Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. между изпълнителите и министъра на здравеопазването в качеството му на Централен орган за покупки в сектор „Здравеопазване“, с предмет:

Доставка на лекарствени продукти по Рамково споразумение № РД-11-151/19.03.2021 г. за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

 1. Публична покана № Д-643/10.05.2021 г.
 2. Проект на договор

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол от 28.06.2021 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.06.2021 г.
 2. Решение № Д-219/29.06.2021 г. за обявяване и определяне на изпълнител на обществена поръчка 29.06.2021 г.
 3. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1127/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 4. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1128/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 5. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1129/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 6. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1130/19.08.2021 г. 23.08.2021 г.
 7. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №202 от 02.08.2021 г. 24.01.2022 г.
 8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). 24.01.2022 г.
 9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). 11.02.2022 г.
 10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). 02.03.2022 г.

Свързани статии: