ID.00153. Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 182, ал. 1, т. 5 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) във връзка с Чл. 64 от Правилника за прилагане на ЗОП с предмет:

Предоставяне на услуги по извършване на денонощна невъоръжена физическа охрана и осигуряване на пропускателния режим на двата входа/изхода - единият, представляващ централен вход, разположен североизточно на територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД и водещ до ул. „Д-р Любен Русев“, а другият - второстепенен, разположен югозападно от територията на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, като през него се достига до бул. „Г.М.Димитров“. На двата входа/изхода се осъществява контролно-пропускателен режим с магнитни карти, като има разположени бариери, както и помещения за охраната, в които е разположена апаратурата по видеонаблюдението, командното табло за бариерите, СОТ и системите за достъп.


Деловодна информация
00826 -
Д-507  30.03.2020 г.
не да
-
Пряко договаряне
00826-2020-0006

  1. Документация - заглавна страница 30.03.2020 г.
  2. Решение Д-88/30.03.2020 г. за откриване на процедура. 30.03.2020 г.
  3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 30.03.2020 г.
  4. Указания за подготовка на офертата 30.03.2020 г.
  5. Проект на договор 30.03.2020 г.
  6. Техническа спецификация 30.03.2020 г.
  7. Образци на документи 30.03.2020 г.
  8. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 30.03.2020 г.
  9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 30.03.2020 г.
  10. Покана за участие в процедура на пряко договаряне. Изх. №Д-508/30.03.2020 г. 30.03.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях

Свързани статии: