ID.00086. Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат шест обособени позиции, както следва:

 • І обособена позиция - Мляко и млечни продукти
 • ІІ обособена позиция - Хляб, хлебни и тестени изделия
 • ІІІ обособена позиция - Месо, птици, риба и яйца
 • ІV обособена позиция - Плодове, зеленчуци и варива
 • V обособена позиция - Консерви, конфитюр, лютеница
 • VІ обособена позиция - Захар, олио и други хранителни продукти.

Участниците могат да подават оферти за една, за няколко или за всички обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-1213 20/04/2017
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0005

 1. Документация - заглавна страница 20.04.2017 г.
 2. Решение Д-86/20.04.2017 г. за откриване на процедура 20.04.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП), изх. номер: Д-1214/20.04.2017 г. 20.04.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 20.04.2017 г.
 5. Проект на договор 20.04.2017 г.
 6. Техническа спецификация 20.04.2017 г.
 7. Прогнозна стойност 20.04.2017 г.

 8. ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


  Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

  СЪОБЩЕНИЕ


  за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

  Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

  Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, които са представили оферти и чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 29.05.2017 г. в 10:30 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

  Боряна Колевска
  Председател на комисията за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти 23.05.2017 г.


  Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите|open

Свързани статии: