ID.00104. Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предметът на обществената поръчка включва дейности по извънгаранционно абонамантно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на възложителя, необходима за изпълнение на лечебната дейност в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД. В рамките на обществената поръчка се съдържат 76 обособени позиции, подробно описани в Техническата спецификация на документацията на обществената поръчка. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура, включва: профилактика и проверка на технико-експлоатационните характеристики на апаратурата, в обем и обхват, в съответствие с изискванията на производителя и действащите разпоредби за качество и безопасна експлоатация на медицинската апаратура; диагностика и отстраняване на повреди, възникнали в хода на експлоатация на апаратурата и настройка и калибровка на апаратурата в съответствие с техническите изисквания на производителя. Доставката на резервни части не е предмет на обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-2489 28.12.2017 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2017-0012

 1. Документация - заглавна страница 28.12.2017 г.
 2. Решение Д-287/28.12.2017 г. за откриване на процедура 28.12.2017 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 28.12.2017 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 28.12.2017 г.
 5. Прогнозна стойност 28.12.2017 г.
 6. Проект на договор 28.12.2017 г.
 7. Техническа спецификация 28.12.2017 г.
 8. Образци на документи 28.12.2017 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Абонаментно сервизно обслужване на медицинска апаратура, собственост на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД“

Пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 02.03.2018 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/02.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.02.2018 г.
 2. Протокол № 2/05.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 05.02.2018 г.
 3. Протокол № 3/16.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 4. Протокол № 4/27.02.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 5. Протокол № 5/02.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 6. Протокол № 6/07.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 7. Протокол № 7/13.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 8. Протокол № 8/15.03.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 29.03.2018 г.
 9. Решение Д-87/28.03.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 29.03.2018 г.
 10. Решение Д-88/28.03.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 29.03.2018 г.
 11. Решение Д-89/28.03.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 29.03.2018 г.
 12. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-640/11.04.2018 г. 11.04.2018 г.
 13. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-652/12.04.2018 г. 12.04.2018 г.
 14. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-847/17.05.2018 г. 17.05.2018 г.
 15. Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1762/13.12.2018 г. 13.12.2018 г.
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
 1. Договор №113 от 20.04.2018 г. с контрахент „Хеликс Медикъл“ ЕООД 17.05.2018 г.
 2. Договор №121 от 26.04.2018 г. с контрахент „БУЛБИО“ ЕООД 17.05.2018 г.
 3. Договор №122 от 27.04.2018 г. с контрахент „Интер Бизнес 91“ ЕООД 17.05.2018 г.
 4. Договор №123 от 30.04.2018 г. с контрахент „Медимаг“ ЕООД 17.05.2018 г.
 5. Договор №126 от 04.05.2018 г. с контрахент „ДРЕГЕР МЕДИКАЛ БЪЛГАРИЯ“ EООД 17.05.2018 г.
 6. Договор №127 от 04.05.2018 г. с контрахент „ДИАГОНАЛ“ ООД 17.05.2018 г.
 7. Договор №130 от 08.05.2018 г. с контрахент „С&Т БЪЛГАРИЯ“ ЕООД 17.05.2018 г.
 8. Договор №131 от 08.05.2018 г. с контрахент „САНИ МЕД“ ЕООД 17.05.2018 г.
 9. Договор №132 от 09.05.2018 г. с контрахент „Евромед - 7“ ООД 17.05.2018 г.
 10. Договор №133 от 09.05.2018 г. с контрахент „Марвена Диагностика“ ЕООД 17.05.2018 г.
 11. Договор №134 от 09.05.2018 г. с контрахент „Нидас“ ООД 17.05.2018 г.
 12. Договор №138 от 09.05.2018 г. с контрахент „Емикрон“ ЕООД 17.05.2018 г.
 13. Договор №137 от 09.05.2018 г. с контрахент „Елпак - Лизинг“ ЕООД 17.05.2018 г.
 14. Договор №143 от 11.05.2018 г. с контрахент „Александър Медика“ ЕООД 17.05.2018 г.
 15. Договор №311 от 05.12.2018 г. с контрахент „Нидас“ ООД. Допълнително споразумение №1. към Договор №134 от 09.05.2018 г. 13.12.2018 г.
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите|open

Свързани статии: