ID.00110. Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на обществената поръчка е доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат петнадесет обособени позиции, както следва:

 • І обособена позиция - Мляко и млечни продукти;
 • ІІ обособена позиция - Масла и мазнини;
 • ІІІ обособена позиция – Зърнени храни и храни на зърнена основа;
 • ІV обособена позиция - Месо и месни продукти;
 • V обособена позиция - Риба, рибни продукти;
 • VІ обособена позиция - Яйца;
 • VІI обособена позиция - Плодове- пресни, изсушени, консервирани;
 • VІII обособена позиция - Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани;
 • IX обособена позиция - Картофи;
 • X обособена позиция - Варива;
 • XІ обособена позиция - Храни със специално предназначение;
 • XII обособена позиция - Захар, захарни и шоколадови изделия;
 • XIII обособена позиция - Подправки- пресни, изсушени;
 • ХIV обособена позиция - Кафе, чай;
 • ХV обособена позиция - Други храни.

Деловодна информация
00826 -
Д-569 20.03.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0003

 1. Документация - заглавна страница 20.03.2018 г.
 2. Решение Д-80/20.03.2018 г. за откриване на процедура 20.03.2018 г.
 3. Обявление за публикуване (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-569/20.03.2018 г. 20.03.2018 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 20.03.2018 г.
 5. Указания за участие 20.03.2018 г.
 6. Прогнозна стойност 20.03.2018 г.
 7. Проект на договор 20.03.2018 г.
 8. Техническа спецификация 20.03.2018 г.
 9. Образци на документи 20.03.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ

за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание, с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“, открита с Решение № Д-80/20.03.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София за откриване на процедура.

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 15.05.2018 г. в 10:30 ч., в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № Д-103/12.04.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД

Инструктор диетично хранене в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 10.05.2018 г.


ДО ПОТЕНЦИАЛНИТЕ УЧАСТНИЦИ
в обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“


ОТГОВОР-РАЗЯСНЕНИЕ Изх. № 693/03.04.2018 г. относно постъпило запитване по чл. 33 от ЗОП. 03.04.2018 г.


СЪОБЩЕНИЕ

В изпълнение на чл. 67, ал. 4 от Закона за обществените поръчки, считано от 01.04.2018 г., Единният европейски документ за обществени поръчки /ЕЕДОП/ се предоставя в електронен вид по образец, утвърден с акт на Европейската комисия.

В тази връзка за целите на участието в настоящата процедура следва задължително предоставяне на ЕЕДОП в електронен вид, като той трябва да бъде цифрово подписан и приложен на подходящ оптичен носител към пакета документи за участие в процедурата. Форматът, в който се предоставя документът, НЕ СЛЕДВА ДА ПОЗВОЛЯВА РЕДАКТИРАНЕ НА НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ.

Приложение: ЕЕДОП (в .doc формат)

Забележка: След попълване на ЕЕДОП, файлът следва да се конвертира в нередактируем формат и трябва да бъде подписан с квалифициран електронен подпис на лицето/лицата по чл. 40 от ППЗОП.


За повече информация относно възможностите за представяне на ЕЕДОП в електронен вид - методическо указание с изх. № МУ - 4/ 02.03.2018 г. на Агенцията за обществени поръчки:
http://www.aop.bg/fckedit2/user/File/bg/practika/MU4_2018.pdf


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/24.04.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 25.04.2018 г.
 2. Протокол № 2/10.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.06.2018 г.
 3. Протокол № 3/17.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.06.2018 г.
 4. Протокол № 4/28.05.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 08.06.2018 г.
 5. Решение Д-156/07.06.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 08.06.2018 г.
 6. Решение Д-192/11.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 11.07.2018 г.
 7. Решение Д-193/11.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 11.07.2018 г.
 8. Решение Д-194/11.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 11.07.2018 г.
 9. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1189/03.08.2018 г. 03.08.2018 г.
 10. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1265/30.08.2018 г. 30.08.2018 г.
 11. Решение №Д-218/29.08.2018 г. за прекратяване на обособена позиция №15. 03.09.2018 г.
 12. Обявление за невъзлагане (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1349/19.09.2018 г. 19.09.2018 г.

Свързани статии: