ID.00114. Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Предмет на обществената поръчка е доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, съгласно утвърдена техническа спецификация. В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат 102 обособени позиции.


Деловодна информация
00826 -
Д-817  14.05.2018 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0005

 1. Документация - заглавна страница 14.05.2018 г.
 2. Решение Д-133/14.05.2018 г. за откриване на процедура 14.05.2018 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 14.05.2018 г.
 4. Решение за одобряване на обявление за изменение или допълнителна информация (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП). Изх. № Д-851/18.05.2018 г. 18.05.2018 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 14.05.2018 г.
 6. Проект на договор 14.05.2018 г.
 7. Техническа спецификация 14.05.2018 г.
 8. Образци на документи 14.05.2018 г.
 9. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 14.05.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ

за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание с предмет: „Доставка на лекарствени продукти за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД“, открита с Решение № Д-133/14.05.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София.

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията за лично състояние и на критериите за подбор на Възложителя, както и на изискванията на закона и на Възложителя за техническата оферта, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 10.07.2018 г. в 10:30 ч., в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед № Д-152/05.06.2018 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД
Началник на КИЛНБ в МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 05.07.2018 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/06.06.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 11.06.2018 г.
 2. Протокол № 2/06.06.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 11.06.2018 г.
 3. Решение Д-201/30.07.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка. 30.07.2018 г.
 4. Протокол № 3/03.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 01.08.2018 г.
 5. Протокол № 4/05.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 01.08.2018 г.
 6. Протокол № 5/13.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 01.08.2018 г.
 7. Протокол № 6/13.07.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 01.08.2018 г.
 8. Решение Д-202/30.07.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка. 01.08.2018 г.
 9. Решение Д-203/30.07.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка. 01.08.2018 г.
 10. Обявление за невъзлагане на обществена поръчка (Директива 2014/24/ЕС, 2014/25/ЕС, ЗОП). Изх. № Д-1224/15.08.2018 г. 15.08.2018 г.
 11. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1352/20.09.2018 г. 20.09.2018 г.
 12. Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-656/04.04.2019 г. 04.04.2019 г.
 13. Обявление за изменение (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-706/11.04.2019 г. 11.04.2019 г.
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите|open

Свързани статии: