ID.00118. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Настоящата обществена поръчка е за доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София по 18 обособени позиции, съгласно утвърдена техническа спецификация.


Деловодна информация
00826 -
Д-1258 29/08/2018
не да
-
Публично състезание
00826-2018-0009

 1. Документация - заглавна страница 29.08.2018 г.
 2. Решение Д-219/29.08.2018 г. за откриване на процедура 29.08.2018 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 29.08.2018 г.
 4. Обявление за публикуване (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх.№ Д-1528/29.08.2018 г. 29.08.2018 г.
 5. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 29.08.2018 г.
 6. Указания за подготовка на офертата 29.08.2018 г.
 7. Проект на договор 29.08.2018 г.
 8. Техническа спецификация 29.08.2018 г.
 9. Образци на документи 29.08.2018 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 29.08.2018 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


СЪОБЩЕНИЕ


за работата на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти и подбор на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура, с предмет:

„Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатория на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София”, открита с Решение № Д-219/29.08.2018 г. на възложителя

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти удостоверяват съответствие с изискванията за лично състояние, липсата на основания за отстраняване и съответствие с изискванията за съдържание и пълнота на техническите оферти, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 24.10.2018 г. в 13:00 ч. в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Председател на комисията:
Съгласно Заповед №Д-232/21.09.2018 г.
на Изпълнителния директор на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД 19.10.2018 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/26.09.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 28.09.2018 г.
 2. Протокол № 2/28.09.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 28.09.2018 г.
 3. Протокол № 3/06.10.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 16.11.2018 г.
 4. Протокол № 4/06.11.2018 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 16.11.2018 г.
 5. Решение № Д-273/15.11.2018 г. за прекратяване на обществена поръчка 16.11.2018 г.
 6. Решение № Д-274/15.11.2018 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 16.11.2018 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. номер: Д-1643/03.12.2018 г. 03.12.2018 г.
 8. Обявление за възложена поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. номер: Д-81/15.01.2019 г. 15.01.2019 г.
 9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №340 от 21.12.2018 г. 16.01.2020 г.
 10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №333 от 20.12.2018 г. 16.01.2020 г.
 11. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №341 от 21.12.2018 г. 23.01.2020 г.
 12. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №342 от 21.12.2018 г. 23.01.2020 г.

Свързани статии: