ID.00129. Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София.

В рамките на настоящата обществена поръчка се съдържат петнадесет обособени позиции, както следва: І обособена позиция - Мляко и млечни продукти; ІІ обособена позиция - Масла и мазнини; ІІІ обособена позиция – Зърнени храни и храни на зърнена основа; ІV обособена позиция - Месо и месни продукти; V обособена позиция - Риба, рибни продукти; VІ обособена позиция - Яйца; VІI обособена позиция - Плодове- пресни, изсушени, консервирани; VІII обособена позиция - Зеленчуци-сурови, сготвени, консервирани; IX обособена позиция - Картофи; X обособена позиция - Варива; XІ обособена позиция - Храни със специално предназначение; XII обособена позиция - Захар, захарни и шоколадови изделия; XIII обособена позиция - Подправки- пресни, изсушени; XIV обособена позиция - Кафе, чай; XV обособена позиция - Други храни.


Деловодна информация
00826 -
Д-595  26/03/2019
не да
-
Публично състезание
00826-2019-0004

 1. Документация - заглавна страница 26.03.2019 г.
 2. Решение Д-90/26.03.2019 г. за откриване на процедура 26.03.2019 г.
 3. Решение за откриване на процедура (ЗОП) 26.03.2019 г.
 4. Обявление за поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП) 26.03.2019 г.
 5. Указания за подготовка на офертата 26.03.2019 г.
 6. Проект на договор 26.03.2019 г.
 7. Техническа спецификация 26.03.2019 г.
 8. Прогнозна стойност 26.03.2019 г.
 9. Образци на документи 26.03.2019 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 26.03.2019 г.
 11. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП, .zip файл) 26.03.2019 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ
за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците в обществена поръчка, провеждана чрез публично състезание с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, гр. София“, ще проведе публично жребий в Учебна зала на ДКБ на МБАЛНП "Свети Наум" ЕАД, на адрес: гр. София, ул. "Д-р Любен Русев" №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
30.05.2019 г.


СЪОБЩЕНИЕ
за отваряне на пликовете с надписи "Предлагани ценови параметри" и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет: „Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 29.05.2019 г. в 10:30 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Стефка Бонева
Председател на комисията, назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
23.05.2019 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол №1/15.05.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 15.05.2019 г.
 2. Доклад от 05.06.2019 г. на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2019 г.
 3. Протокол №2/23.05.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2019 г.
 4. Протокол №3/30.05.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2019 г.
 5. Протокол №4/04.06.2019 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 06.06.2019 г.
 6. Решение номер Д-138/06.06.2019 г. за определяне на изпълнител на обществена поръчка 06.06.2019 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-1167/30.07.2019 г. 30.07.2019 г.
 8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №191 от 05.07.2019 г. 04.08.2020 г.
 9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №187 от 04.07.2019 г. 04.08.2020 г.
 10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №197 от 16.07.2019 г. 25.08.2020 г.
 11. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №188 от 04.07.2019 г. 25.09.2020 г.

Свързани статии: