ID.00150. Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София

Обществена поръчка по Чл. 18, ал. 1, т. 12 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) с предмет:

Обществената поръчка е за доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София. В рамките на обществената поръчка се съдържат 9 обособени позиции с медицински консумативи, подробно описани в Техническата спецификация от документацията за обществената поръчка.


Деловодна информация
00826 -
Д-429   16.03.2020 г.
не да
-
Публично състезание
00826-2020-0004

 1. Документация - заглавна страница 16.03.2020 г.
 2. Решение № Д-73/16.03.2020 г. за откриване на процедура. Изх. № Д-429/16.03.2020 г. 16.03.2020 г.
 3. Обявление за поръчка (Директива 2012/24/ЕС/ЗОП). Изх. № Д-430/16.03.2020 г. 16.03.2020 г.
 4. Указания за подготовка на офертата 16.03.2020 г.
 5. Проект на договор 16.03.2020 г.
 6. Техническа спецификация 16.03.2020 г.
 7. Прогнозна стойност 16.03.2020 г.
 8. Ценово предложение 16.03.2020 г.
 9. Образци на документи 16.03.2020 г.
 10. Стандартен образец за единния европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 16.03.2020 г.
 11. Единен европейски документ за обществени поръчки (ЕЕДОП) 16.03.2020 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Съобщения на комисиите за провеждане на процедурите

СЪОБЩЕНИЕ


за провеждане на публичен жребий в обществена поръчка, провеждана чрез открита процедура

На основание чл. 58, ал. 3 от Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки (ППЗОП) комисията, назначена за разглеждане и оценка на подадените оферти, подбор и класиране на участниците в обществена поръчка с предмет: „Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“ , ще проведе публично жребий от 10:00 часа на 13.07.2020 г. по обособена позиция № 9 „Интубационни тръби“ между участниците „Софарма Трейдинг“ АД и „Истлинк България“ ООД.

Жребият ще се проведе в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
08.07.2020 г.

СЪОБЩЕНИЕ


за отваряне на пликовете с надписи „Предлагани ценови параметри“ и оповестяване на ценовите предложения на участниците по обществена поръчка с предмет:

„Доставка на медицински консумативи за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД, гр. София“

Пликовете с надпис „Предлагани ценови параметри“ на участниците, чиито оферти отговарят на изискванията на Възложителя, ще бъдат отворени и ценовите предложения ще бъдат оповестени на 06.07.2020 г. в 14:00 ч. в Учебната зала на ДКБ на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД на адрес: гр. София, ул. „Д-р Любен Русев“ №1.

Мариана Балабанова
Председател на комисията,
назначена за разглеждане, оценка и класиране на подадените оферти
26.06.2020 г.


Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
 1. Протокол № 1/18.06.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 18.06.2020 г.
 2. Протокол № 2/26.06.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 16.07.2020 г.
 3. Протокол № 3/07.07.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 16.07.2020 г.
 4. Протокол № 4/13.07.2020 г. от работата на комисията за разглеждане и оценка на постъпилите оферти 16.07.2020 г.
 5. Решение №Д-303/16.07.2020 г. на Изпълнителния директор на МБАЛНП 16.07.2020 г.
 6. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1024/03.08.2020 г. 03.08.2020 г.
 7. Обявление за възложена поръчка (Директива 2014/24/ЕС/ЗОП). Изх. №Д-1164/08.09.2020 г. 08.09.2020 г.
 8. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №187 от 24.08.2020 г. 01.09.2021 г.
 9. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №188 от 24.08.2020 г. 01.09.2021 г.
 10. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №190 от 25.08.2020 г. 01.09.2021 г.
 11. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №186 от 24.08.2020 г. 20.09.2021 г.
 12. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №189 от 25.08.2020 г. 20.09.2021 г.
 13. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №185 от 24.08.2020 г. 20.09.2021 г.
 14. Обявление за приключване на договор за обществена поръчка (ЗОП). Договор №191 от 25.08.2020 г. 01.10.2021 г.

Свързани статии: