2. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Ремонт на административна сграда

Обществена поръчка, провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Ремонт на административна сграда

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 2. РЕШЕНИЕ
 3. ОПИСАНИЕ
 4. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 5. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 6. СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 7. ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 8. СПИСЪК НА ТО - ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 9. СПИСЪК НА ОСП - ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 10. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 11. ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 12. ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 13. ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Отговори на въпроси във връзка с обявена открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет: “Ремонт на административна сграда”:

 1. Отговор - I документ
 2. Отговор - II документ

Свързани статии: