3. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Изграждане на външен топлопровод и абонатна станция за административна сграда, за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

Обществена поръчка, провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Изграждане на външен топлопровод и абонатна станция за административна сграда, за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум” ЕАД

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 2. РЕШЕНИЕ
 3. ОПИСАНИЕ
 4. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 5. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
 6. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 7. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ 2
 8. СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ 3
 9. ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 4
 10. СПИСЪК НА ТО - ПРИЛОЖЕНИЕ 5
 11. СПИСЪК НА ОСП - ПРИЛОЖЕНИЕ 6
 12. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 7
 13. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ 8
 14. ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 9
 15. ДЕКЛАРАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 10

Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие


Свързани статии: