5. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по прекратени позиции за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 2 от ЗОП, с предмет:

Доставка на лекарствени продукти, медицински изделия и консумативи по прекратени позиции за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ
  3. ПОКАНА ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ
  4. ОБЯВЛЕНИЕ
  5. ОБРАЗЦИ

Свързани статии: