6. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Извършване на СМР по пет обособени позиции в МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръчка по реда на ЧЛ. 14, АЛ. 3, т. 1 от ЗОП, с предмет:

Извършване на СМР по пет обособени позиции в МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
  3. ОБРАЗЦИ

Свързани статии: