8. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Организиране и осъществяване на невъоръжена денонощна охрана на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ
  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  4. ОБРАЗЦИ от 1 до 14
  5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датите и основанието за освобождаване, усвояване или задържане на гаранциите за изпълнение на договор

Свързани статии: