9. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Провеждана по реда на Глава VII „а” от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ
  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  4. ОБРАЗЦИ от 1 до 11
  5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  7. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 към ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Информация за датите и основанието за освобождаване или задържане на гаранциите за участие
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване на договор, съгласно чл.22б, ал.2, т.15 ЗОП

Свързани статии: