10. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на 16 /шестнадесет/ броя лазерни принтери и на 1 /един/ брой етикиращ (баркод) принтер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Провеждана по реда на Глава 8а от ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на 16 /шестнадесет/ броя лазерни принтери и на 1 /един/ брой етикиращ (баркод) принтер за нуждите на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

  1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
  2. РЕШЕНИЕ
  3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  4. ОБРАЗЦИ от 1 до 11
  5. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

Свързани статии: