14. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Строително-монтажни работи на обекти на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, разделени на 9 (девет) обособени позиции

14. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Строително-монтажни работи на обекти на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, разделени на 9 (девет) обособени позиции stroitelno-montazhni-raboti-na-obekti-na-teritoriyata-na-mbalnp-sveti-naum-ead-razdeleni-na-9-obosobeni-pozitsii

На основание чл. 101а и във връзка с чл.101б, ал.2 от Закона за обществените поръчки да бъдат събрани оферти чрез публикуване на покана на Портала за обществени поръчки и на интернет страницата на болницата в профила на купувача с предмет:

Строително-монтажни работи на обекти на територията на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, разделени на 9 (девет) обособени позиции

 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ
 2. РЕШЕНИЕ
 3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 4. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
 5. КОЛИЧЕСТВЕНА СМЕТКА
 6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
 7. ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
 8. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
 9. СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
 10. ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
 11. СПИСЪК НА ТЕХНИЧЕСКОТО ОБОРУДВАНЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
 12. СПИСЪК НА ОСНОВНИТЕ СТРОИТЕЛНИ ПРОДУКТИ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
 13. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОРА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.
 14. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.
 15. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, Т.1, 2 и 3 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.
 16. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.
 17. СЪДЪРЖАНИЕ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: