15. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по шест обособени позиции

Документацията е акуализирана на 11 Март 2014 в 17:08 часа.

На основание чл. 101б от Закона за обществените поръчки да бъдат събрани оферти чрез публикуване на покана на Портала за обществени поръчки и на интернет страницата на болницата в профила на купувача с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по шест обособени позиции

 1. РЕШЕНИЕ
 2. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 3. ОПИСАНИЕ-БЛАНКА
 4. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 1.
 5. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.
 6. ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3.
 7. СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.
 8. ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ПЕТ ГОДИНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5.
 9. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР ЗА ДОСТАВКА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6.
 10. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, Т.1, 2 и 3 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7.
 11. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8.
 12. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ № 9.
 13. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания

Свързани статии: