17. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по три обособени позиции

На основание чл. 101б от Закона за обществените поръчки да бъдат събрани оферти чрез публикуване на покана на Портала за обществени поръчки и на интернет страницата на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД с обект:

Доставка на реактиви и консумативи за клинична лаборатория по три обособени позиции с обща пределна (максимална) стойност (посочени в техническата спецификация - Приложение №1 към документацията за обществената поръчка), както следва:

 • ПОЗИЦИЯ І - Мануални методи за апарат и общи консумативи - 667.00 лв. без ДДС;
 • ПОЗИЦИЯ ІІ - Реактиви и консумативи за електролитен анализатор ЕasyLite - 3046.00 лв. без ДДС;
 • ПОЗИЦИЯ ІІІ - Ликворология - 4192.00 лв. без ДДС.
 1. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
 2. РЕШЕНИЕ
 3. ПУБЛИЧНА ПОКАНА
 4. ОПИСАНИЕ НА ПРЕДМЕТА НА ПОРЪЧКАТА
 5. УКАЗАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ
 6. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1
 7. ТЕХНИЧЕСКА ОФЕРТА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
 8. ФИНАНСОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
 9. СВЕДЕНИЯ ЗА УЧАСТНИКА - ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
 10. ДЕКЛАРАЦИЯ, СЪДЪРЖАЩА СПИСЪК НА ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОСЛЕДНИТЕ ТРИ ГОДИНИ - ПРИЛОЖЕНИЕ № 5
 11. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР - ПРИЛОЖЕНИЕ № 6
 12. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 1, Т.1, 2 и 3 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 7
 13. ДЕКЛАРАЦИЯ ПО ЧЛ. 47, АЛ. 5 ОТ ЗОП - ПРИЛОЖЕНИЕ № 8
 14. БАНКОВА ГАРАНЦИЯ- ПРИЛОЖЕНИЕ №9

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: