22. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и пост

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ГЛАВА VIII „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Извършване на комплексна услуга по разделно изпиране, дезинфекция, изсушаване, омекотяване, гладене, опаковане и транспортиране до възложителя чрез сортиране по клиники/отделения на болнично постелъчно бельо, работно облекло и постелъчни материали.

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОБЯВЯВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИКУВАНЕ НА ПУБЛИЧНА ПОКАНА
  2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА (ПУБЛИЧНА ПОКАНА)
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА)
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  7. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
  8. МЕТОДИКА ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ
  9. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 12
  10. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Свързани статии: