24. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. Доставка на работно облекло, работни обувки и предпазни средства за служители на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, разделени в девет обособени позиции

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ГЛАВА VIII „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на работно облекло, работни обувки и предпазни средства за служители на МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София, разделени в девет обособени позиции

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТЕНА ПОРЪЧКА (ПУБЛИЧНА ПОКАНА)
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА)
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
  5. ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ НА ПОРЪЧКАТА
  6. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ
  7. УСЛОВИЯ И ИЗИСКВАНИЯ
  8. ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
  9. ОБРАЗЦИ ОТ 1 ДО 12
  10. ПРИЛОЖЕНИЕ 1 КЪМ ЦЕНОВАТА ОФЕРТА

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


ИНФОРМАЦИЯ ЗА ДАТАТА, ОСНОВАНИЕТО И РАЗМЕРА НА ИЗВЪРШЕНИТЕ ПЛАЩАНИЯ ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ И ПО ДОГОВОРИТЕ ЗА ПОДИЗПЪЛНЕНИЕ, ВКЛ. ЗА АВАНСОВИТЕ ПЛАЩАНИЯ

Свързани статии: