26. ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА. ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 2 лв. И 1 лв. ЗА НУЖДИТЕ НА ПЕРСОНАЛА НА МБАЛНП „Свети Наум” ЕАД, гр. София

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на ГЛАВА VIII „а“ от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ОПЕРАТОР ЗА ОТПЕЧАТВАНЕ, УПРАВЛЕНИЕ И ДОСТАВКА НА ВАУЧЕРИ ЗА БЕЗПЛАТНА ХРАНА С НОМИНАЛНА СТОЙНОСТ 2 лв. И 1 лв. за нуждите на персонала на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД, гр. София

  1. РЕШЕНИЕ
  2. ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА (ПОКАНА)
  3. ДОКУМЕНТАЦИЯ (ЧЕЛНА СТРАНИЦА)
  4. ДОКУМЕНТАЦИЯ (СЪДЪРЖАНИЕ)
  5. УКАЗАНИЯ ЗА УЧАСТИЕ и ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ, ПРИЛОЖЕНИЯ

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: