ID.00041. Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София по осемнадесет обособени позиции

Открита процедура по реда на чл. 14, ал. 3, т. 2 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на реактиви и консумативи за нуждите на клинична и микробиологична лаборатории на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София по осемнадесет обособени позиции, съгласно утвърдена спецификация, както и доставка при необходимост на възложителя на други, непосочени в спецификацията реактиви и консумативи, за които участникът е представил обвързващо предложение.

ID номер АОП: 00826-2015-0005 21.03.2015 г.

 1. Документация - титулна страница
 2. Решение № Д-62/20.03.2015 г. за откриване на процедура
 3. Обявление за открита процедура
 4. Съдържание на документацията
 5. Техническа спецификация
 6. Указания към участниците
 7. Образци
 8. Проект на договор
 9. Съобщение до медиите
 10. Решение № Д-121/03.06.2015 г.
 11. Решение № Д-122/04.06.2015 г. за частично прекратяване на процедура за възлагане на обществена поръчка

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедурата за възлагане на обществената поръчка Ви съобщаваме, че отварянето на ценовите предложения ще се проведе на 28.05.2015 г., 14:00 часа, в учебна зала на ДКБ, административната сграда на МБАЛНП „Свети Наум“ ЕАД.


Свързани статии: