ID.00031. Извършване на допълнително възникнали СМР на обект „Административна сграда” – разбиване на стоманобетон, разчистване и товарене на строителни отпадъци с цел прокарване на канали за ОВ и ВИК инсталации

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Извършване на допълнително възникнали строително монтажни работи на обект „Административна сграда” – разбиване на стоманобетон, разчистване и товарене на строителни отпадъци, с цел прокарване на канали за ОВ и ВИК инсталации

УИН номер РОП: 00826-2014-0008 10.10.2014 г.

  1. РЕШЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА
  2. ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ПРОЦЕДУРА ЗА ДОГОВАРЯНЕ БЕЗ ОБЯВЛЕНИЕ ПО ЗОП
  3. ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях
Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: