ID.00032. Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

Обществена поръка по реда на Глава 8а от Закона за обществените поръчки (ЗОП) чрез обявяване с публична покана, с предмет:

Доставка на канцеларски материали и копирна хартия за нуждите на МБАЛНП „Св. Наум“ ЕАД

ID номер АОП: 9035121 24.10.2014 г.

  1. Документация - утвърдена заглавна страница
  2. Решение № Д-207/24.10.2014 г. за обявяване на обществена поръчка
  3. Публична покана
  4. Съобщение на основание чл.101б, ал.3 ЗОП
  5. Документация
  6. Линк към публичната покана в РОП

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Договори за обществени поръчки заедно със задължителните приложения към тях
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: