ID.00037. ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД, ГР. СОФИЯ по седем обособени позиции

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА ЛЕКАРСТВЕНИ ПРОДУКТИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД, ГР. СОФИЯ по седем обособени позиции

ID номер АОП: 00826-2015-0002 20.01.2015 г.

  1. Решение № Д-11/19.01.2015 г. за откриване на процедура
  2. Покана за договаряне
  3. Техническа спецификация
  4. Образци
  5. Договор - проект
  6. Линк към решението за откриване на процедура в РОП
  7. Линк към решението за прекратяване на процедура в РОП

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Протоколи и доклади на комисиите за провеждане на процедурите заедно с приложенията към тях

Свързани статии: