ID.00038. ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД, ГР. СОФИЯ по две обособени позиции

Процедура на договаряне без обявление по реда на чл.90 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

ДОСТАВКА НА МЕДИЦИНСКИ КОНСУМАТИВИ ЗА НУЖДИТЕ НА МБАЛНП „СВЕТИ НАУМ” ЕАД, ГР. СОФИЯ по две обособени позиции

ID номер АОП: 00826-2015-0001 20.01.2015 г.

  1. Решение № Д-12/19.01.2015 г. за откриване на процедура
  2. Покана за договаряне
  3. Техническа спецификация
  4. Образци
  5. Договор - проект
  6. Линк към решението за откриване на процедура в РОП
  7. Линк към решението за прекратяване на процедура в РОП

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)


Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: