ID.00039. Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София по шест обособени позиции

Открита процедура за възлагане на обществена поръка по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП ”Св.Наум” ЕАД, гр. София по шест обособени позиции, както следва: І. Мляко и млечни продукти, ІІ. Хляб, хлебни и тестени изделия, ІІІ. Месо, птици, риба и яйца, ІV. Плодове, зеленчуци и варива; V. Консерви, конфитюр и лютеница, VІ. Захар, олио и други хранителни продукти, съгласно утвърдена техническа спецификация, както и доставка при необходимост на възложителя на други, непосочени в спецификацията, хранителни продукти, за които участникът е представил обвързващо предложение.

ID номер АОП: 00826-2015-0003 12.02.2015 г.

 1. Документация - заглавна страница
 2. Решение Д-30/12.02.2015 г. за откриване на процедура
 3. Обявление за открита процедура
 4. Съдържание на документацията
 5. Техническа спецификация
 6. Указания към участниците
 7. Образци
 8. Проектодоговор
 9. Съобщение до медиите
 10. РЕШЕНИЕ ЗА ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ №Д-85/14.04.2015 г.

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

СЪОБЩЕНИЯ

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

По повод Вашето участие в процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет “Доставка на хранителни продукти за нуждите на болничната кухня на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София по шест обособени позиции”, Ви каним да присъствате на отварянето на ценовите предложения, което ще се състои на 08.04.2015 г. в 14:30 часа в учебната зала на ДКБ в административната сграда на болницата.

ПОКАНА ДО УЧАСТНИЦИТЕ ЗА ОТВАРЯНЕ НА ЦЕНОВИ ОФЕРТИ

Експерт „Обществени поръчки“:
Мария Мушева - председадтел на комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите /подпис/


Разяснение по документациите за участие
Информация за датата, основанието и размера на извършените плащания по договорите за обществени поръчки и по договорите за подизпълнение, вкл. за авансовите плащания
 1. ПЛАЩАНЕ за м. 07.2015 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 2. ПЛАЩАНЕ за м. 07.2015 г. по Договор №130/27.05.2015 г.
 3. ПЛАЩАНЕ за м. 08.2015 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 4. ПЛАЩАНЕ за м. 09.2015 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 5. ПЛАЩАНЕ за м. 10.2015 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 6. ПЛАЩАНЕ за м. 11.2015 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 7. ПЛАЩАНЕ за м. 12.2015 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 8. ПЛАЩАНЕ за м. 01.2016 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 9. ПЛАЩАНЕ за м. 02.2016 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 10. ПЛАЩАНЕ за м. 03.2016 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 11. ПЛАЩАНЕ за м. 04.2016 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 12. ПЛАЩАНЕ за м. 05.2016 г. по Договор №121/26.05.2015 г., Договор №129/27.05.2015 г. и Договор №131/28.05.2015 г.
 13. ПЛАЩАНЕ за м. 06.2016 г. по Договор №121/26.05.2015 г. и Договор №129/27.05.2015 г. 11.07.2016 г.
Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите

Свързани статии: