ID.00040. Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура на МБАЛНП „Св.Наум“ ЕАД, гр. София по пет обособени позиции

Открита процедура на договаряне без обявление по реда на чл. 3, ал. 1 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) за възлагане на обществена поръчка с предмет:

Абонаментното сервизно обслужване на медицинската апаратура включва: профилактика, диагностика и отстраняване на повреди, показани при работата на медицинската апаратура, както и доставка от изпълнителя за сметка на възложителя на определени от възложителя резервни части, които трябва да бъдат вложени при ремонта на апаратурата. Ремонтът приключва при постигане на указаните от производителя заводски параметри. Обособените позиции са описани в техническата спецификация към поканата. За удобство на възложителя номерата на обособените позиции в настоящата процедура съответстват на номерата на позициите, за които е проведена открита процедура, открита с Решение Д-79 от 14.04.2014 г. (обявена в Регистъра на обществените поръчки под уникален номер:599557 по преписка 00826-2014-0002). За обособените позиции, които са обект на тази обществена поръчка, откритата процедура е прекратена с Решение № Д-156 от 28.07.2014 г. на възложителя на основание чл. 39, ал. 1, т. 1 от ЗОП, тъй като за тях не е подадена нито една оферта (обявено в Регистъра на обществените поръчки с ID 616907 по преписка 00826-2014-0002).

ID номер АОП: 00826-2015-0004 13.02.2015 г.

  1. Решение Д-31/13.02.15 за откриване на процедура на договаряне без обявление
  2. Покана изх. №448/13.02.15 г. за участие в процедура на договаряне без обявление
  3. Техническа спецификация
  4. Образци
  5. Договор - проект

ПЪЛЕН КОМПЛЕКТ (zip архив на горните документи)

Информация за датата и основанието за приключване или за прекратяване на договорите
Информация за датите и основанието за освобождаването, усвояването или задържането на гаранциите за изпълнение на всеки договор

Свързани статии: